تذهیب

تذهیب در پتینه کاری تلفیقی ازهنر ونقشهای بدیع دیروزدر نوآوری مدرن امروزی است.تذهیب را می‌توان مجموعه‌ای از نقش های بدیع و زیبایی دانست که نقاشان و هنرمندان برای هرچه زیباتر کردن سقف ها و دیوارها بکار می برند.