پتینه کاری و نقاشی دیواری

استفاده ازهنر پتینه در قالب نقاشی های مدرن، پست مدرن و رئال کاری پر زحمت زمانبر وتخصصی می باشد که عملا نقش تجربه وهنرخلاقیت در آفرینش آن بچشم می خورد.کاربرد آن بجای تابلو در دیوارها وبخصوص در سقف با ع ث

ایجاد فضایی رویایی وشگفت انگیزمی گردد.