پتینه کاری و تذهیب سقف

پتینه، تذهیب ومینیاتور بعلت زیبایی و یگانگی مثال زدنی آن می تواند بصورت مستقل بر روی سقف و یا دیوار استفاده گردد.